Regler för detaljhandel med och servering av folköl (öl klass II)

Öl klass II – folköl

Folköl ( i fortsättningen kallat öl) är en jäst, odestillerad dryck vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent

Anmälningsplikt – Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Från den 1 juli 2001 är den som bedriver försäljning eller servering av öl skyldig att anmäla detta till kommunen där försäljning bedrivs. De företag som vid lagens ikraftträdande sålde eller serverade öl skall före den 31 december 2001 göra anmälan. Om anmälan uteblir är det förbjudet för företaget att sälja folköl.

Alla får inte sälja öl
Före 1995 kunde i princip endast butiksförsäljning och servering av öl bedrivas av den som hade särskilt tillstånd. Regeringen föreslog i propositionen (1994/95:89) att "sambandet mellan ölförsäljning och försäljning av matvaror respektive servering av mat behålls", vilket innebär att den som vill sälja öl skall också till övervägande del sälja matvaror

Detaljhandel med öl
Detaljhandel med öl är tillåten om försäljning av matvaror, omfattande ett någorlunda brett sortiment bedrivs i lokalen.

I kommentarer till alkohollagen kan läsas att det skall ske försäljning av "egentliga matvaror ur det sedvanliga sortimentet. Dit brukar räknas t ex pizzor, piroger, smörgåsar och portioner av hämtmat. Däremot anses inte livsmedel inom det s k kiosksortimentet vara matvaror. Det gäller glass, konfektyrer, snacks, lättdrycker, kaffe, te, kakao, frukt, produkter av frukt, honung, kex och liknande".

Lokalen skall vara godkänd
För att få sälja öl – detaljhandel eller servering– krävs att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt bestämmelser som meddelats med stöd av 22 § tredje stycket livsmedelslagen (1971:511). Det är miljökontoret som beslutar om godkännande av lokal. Den som vill få en sådan ansökan prövad kan kontakta någon av livsmedelsinspektörerna på Miljökontoret Kungsgatan 41, tfn kommunens växel 81 000.

Servering av öl
För servering av öl gäller dels att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt ovan samt att servering av mat samtidigt bedrivs i lokalen. Godkännande av livsmedelslokalen enligt 16 § livsmedelsförordningen (1971:511) är efter den 1 juli 2001 inte tillräckligt för att få sälja öl. Rätten till tillfällig ölservering har avskaffats för t ex ambulerande korv- och glassförsäljare men fortfarande kan de som har serveringsvagnar eller liknande som är godkända som livsmedelslokal enligt bestämmelser vilka meddelats med stöd av 22 § tredje stycket livsmedelslagen bedriva ambulerande servering av öl.

Åldersgräns 18 år
Den som bedriver detaljhandel med eller servering med öl skall enligt alkohollagen förvissa sig om att den som köper eller serveras öl har fyllt 18 år. Dessutom får inte öl lämnas ut till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

Egen tillsyn
Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl skall utöva egen tillsyn över försäljningen. För denna tillsyn skall det finnas ett för verksamheten lämpligt program.

Här några exempel på punkter som bör ingå i egentillsyn :

Folköl kan tas i beslag
Den som innehar öl i uppenbart syfte att olovligen sälja dem döms för olovligt innehav av alkoholdrycker. Detta innebär att folköl som uppenbarligen finns för försäljning i lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser (inte godkänd livsmedelslokal eller otillräckligt matvaruutbud) får beslagtas av polismyndigheten.

Böter eller fängelse
Detaljhandel med, eller servering av öl som bedrivs utan att ha rätt till det betraktas som olovlig dryckeshantering eller olovligt tillhandahållande och kan leda till böter eller fängelse.

Kommunens sanktionsmöjligheter
Föranleder detaljhandel med eller servering av öl olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller följs inte bestämmelserna i alkohollagen får Kommunen enligt 7 kap 21 § alkohollagen förbjuda den som bedriver försäljningen att fortsätta verksamheten eller , om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd meddela varning.

Förbud meddelas för en tid av sex månader eller, vid upprepade eller allvarlig försummelse, tolv månader.

Kommunens uppgift
Kommunens uppgift vad gäller detaljhandel med och servering av öl är att ge information och rådgivning, utföra tillsyn och kontrollera egentillsynsprogram. Detta görs främst vid besök samt genom informationsmaterial.

Avgift
Kommunen får ta ut en avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av öl. Tillsynsavgiften är 800 kr per år och försäljningsställe. Avgiftens storlek bestäms av kommunfullmäktige.

Mer information

Kommunens alkoholhandläggare, vx 0581-81531

http://www.lindesberg.se

Alkohollagen 5 kap 6 §
"Detaljhandel med öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt bestämmelser vilka meddelats med stöd av 22 § tredje stycket livsmedelslagen (1971:511) samt att försäljning av matvaror bedrivs i lokalen. Utan hinder av vad nu sagts får detaljhandel med öl bedrivas av detaljhandelsbolaget [Systembolaget] samt av tillverkare av öl.

Den som bedriver detaljhandel med öl skall anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när verksamheten påbörjas.

Den som avses i andra stycket skall utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över försäljningen. För tillsynen skall det finnas ett för verksamheten lämpligt program."

Alkohollagen 6 kap 1a §
"Servering av öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten om verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt bestämmelser vilka meddelats med stöd av 22 § tredje stycket livsmedelslagen (1971:511) och där mat samtidigt serveras.

Utan hinder av första stycket får öl serveras i sådana fall som anges i 1 § andra stycket samt av den som har meddelats serveringstillstånd.

Den som bedriver servering av öl skall anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när verksamheten påbörjas. Vad nu sagts gäller inte i fall som avses i 1 § andra stycket eller den som har serveringstillstånd.

Den som är anmälningsskyldig enligt tredje stycket skall utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över serveringen. För tillsynen skall finnas ett för verksamheten lämpligt program".